НАЈПОПУЛАРНИОТ ПАКЕТ ПО АКЦИСКА ЦЕНА.

Вклучени модули:

Напредно пребарување, Преглед на субјект, Солвентност, Поврзани лица, Информатор, Финансии, Залог/Извршување + ГРАТИС УЈП

*Наведените услови важат само за новопретплатени корисници.

Формулар за нарачка


*Сите полиња се задолжителни!

Вашиот формулар за нарачка е правно обврзувачки. Формуларот за нарачка е важечки за временски период од една година и автоматски се продолжува за ист период, доколку по писмен пат не се откаже 30 дена пред истекот. Плаќањето се врши во денарска противвредност по курс 61,6 денари за едно евро. Цените се без вклучен ДДВ од 18%. Измените ги прифаќаме во рок од 5 дена по потпишувањето на формуларот за нарачка. Нарачателот се обврзува дека износот ќе го уплати во рок од 8 дена по доставување на фактурата. Формуларот за нарачка е правно обврзувачки и неотповиклив. Нарачателот со потврдување на формуларот за нарачка одговара за содржината и точноста на податоците.

Нарачателот изјавува дека е запознаен со Општите услови за употреба на производот како и со Изјавата за заштита на личните податоци и е согласен дека личните податоци или други поврзани податоци, кои што се содржат во јавната база на деловниот регистер, ќе бидат објавени на интернет страницата biznismreza.mk. Компанијата Таргет Груп ДОО Скопје, гарантира дека податоците ќе ги собира, обработува и заштитува во согласност со Законот за заштита на лични податоци. Имате право на пристап до своите лични податоци и право да нè контактирате ако имате желба да ги погледнете, промените или ажурирате своите податоци во базата на податоци на нашата компанија. Исто така, дадената согласност важи во случај на промена на назив или седиште на Таргет Груп ДОО Скопје или пренос на податоци на правен наследник на компанијата. Податоците ќе ги употребиме за сите слични продукти на нашата компанија.

Прочитајте ги Општите услови за користење.