ФОРМУЛАР ЗА НАРАЧКА


БизнисМрежа.мк (www.biznismreza.mk) е збир на прецизни он-лине деловни информации, кои што се потребни за донесување секојдневни деловни одлуки. Најголемата база на податоци Ви овозможува увид во работата на повеќе од 70.000 активни македонски правни субјекти. Сите податоци на платформата се ажурираат на дневна основа.


БизнисМрежа.мк – пакети со политика на фер користење


Модули и пакети Basic Business Business PLUS Professional Executive
Преглед на субјект
Солвентност
Поврзани лица
Мрежа
Историјат
Финансии
Подружници
Залог / Извршувања
Јавни Набавки
УЈП
Информатор (број на компании под мониторинг) 50
100
200
500
1000
Заштеда на пакет услуга 50 ЕУР 100 ЕУР 200 ЕУР 500 ЕУР 1000 ЕУР
Вкупно (годишна претплата) 390 ЕУР 650 ЕУР 1.550 ЕУР 2.050 ЕУР 2.800 ЕУР

* Наведените цени се без ДДВ од 18%.

* Плаќањето се врши во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на уплата.Модули кои можат со доплата да се активираат по барање на корисникот во било кој пакет


БизнисМрежа.мк - Модули Годишна Цена


300 ЕУР
400 ЕУР
500 ЕУР
500 ЕУР

150 ЕУР

300 ЕУР

300 ЕУР

300 ЕУР

500 ЕУР

250 ЕУР

1 ЕУР

* Наведените цени се без ДДВ од 18%.

* Плаќањето се врши во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на уплата.Опис на модулите


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вашиот формулар за нарачка е правно обврзувачки. Формуларот за нарачка е важечки за временски период од една година и автоматски се продолжува за ист период, доколку по писмен пат не се откаже 30 дена пред истекот. Плаќањето се врши во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на уплата. Цените се без вклучен ДДВ од 18%. Измените ги прифаќаме во рок од 3 дена по потпишувањето на формуларот за нарачка. Нарачателот се обврзува дека износот ќе го уплати во рок од 8 дена по доставување на фактурата. Формуларот за нарачка е правно обврзувачки и неотповиклив. Нарачателот со потврдување на формуларот за нарачка одговара за содржината и точноста на податоците.


Нарачателот изјавува дека е запознаен со Општите услови за употреба на производот како и со Изјавата за заштита на личните податоци и е согласен дека личните податоци или други поврзани податоци, кои што се содржат во јавната база на деловниот регистер, ќе бидат објавени на интернет страницата biznismreza.mk. Компанијата Таргет Груп ДОО Скопје, гарантира дека податоците ќе ги собира, обработува и заштитува во согласност со Законот за заштита на лични податоци. Имате право на пристап до своите лични податоци и право да нè контактирате ако имате желба да ги погледнете, промените или ажурирате своите податоци во базата на податоци на нашата компанија. Исто така, дадената согласност важи во случај на промена на назив или седиште на Таргет Груп ДОО Скопје или пренос на податоци на правен наследник на компанијата. Податоците ќе ги употребиме за сите слични продукти на нашата компанија.


Прочитајте ги Општите услови и Изјавата за заштита на лични податоци.