Општи услови за употреба на БизнисМрежа.мк

Сопственик на интернет порталот www.biznismreza.mk е правното лице ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Кеј Димитар Влахов бр. 3-1/1/3 Центар - Скопје, со ЕМБС: 6799302 и ЕДБ: МК4080012530240 во понатамошниот текст (давателот на услугата).

1. Предмет

Содржината на општите услови за употреба на порталот www.biznismreza.mk (во понатамошниот текст: општи услови) вклучува употреба на податоци содржани во порталот www.biznismreza.mk и услугите опишани во прирачниците и брошурите кои претставуваат составен дел од услугите на www.biznismreza.mk. Корисниците се должни во целост да ги почитуваат обврските и ограничувањата во врска со употребата на податоци и базата на податоци како што е определено во понатамошните членови.

2. База на податоци

Давателот на услугата ќе овозможи поставување и одржување на податоците на www.biznismreza.mk во форма на дата база, која што е составен дел од www.biznismreza.mk. Давателот на услугата во рамките на својот продукт и услуги ќе го наведува изворот на информациите. Корисниците се должни доследно да го почитуваат и употребуваат начинот на наведување на изворот на податоци.

3. Достапност до системот

Давателот на услугата ќе ја одржува www.biznismreza.mk во таква смисла, што како правило, порталот ќе биде достапен 24 часа во денот, секој ден од годината. Давателот на услугата го задржува правото на кратки прекини за употреба на www.biznismreza.mk поради технички причини поврзани со одржување или замена на техничката опрема, но не ограничувајќи се само на наведените. Во врска со одржувањето на www.biznismreza.mk, давателот на услугата исто така го задржува правото на подолги прекини за употреба на www.biznismreza.mk во текот на работната недела доколку постојат технички пречки за непречено користење на www.biznismreza.mk.

4. Начин на пристап

Начинот на пристап и употреба е определен во прирачниците и другите кориснички материјали на www.biznismreza.mk. За можни промени во начинот на пристап и употреба на системот, давателот на услугата, правовремено ќе ги објави на електронската страна www.biznismreza.mk, доколку се работи за поголеми промени, корисникот ќе биде известен по писмен или електронски пат.

5. Употреба на www.biznismreza.mk

Употребата и пристапувањето на www.biznismreza.mk е гарантирано и непрекинато 24 часа дневно, секој ден во годината освен во случаевите одредени во точка 3 од општите услови. Давателот на услугата го задржува правото да го ограничи или прекине пристапот за употреба на www.biznismreza.mk за секоја поединечна лозинка во случај на сомнеж за злоупотреба или повреда на членот 10 од општите услови. Давателот на услугата го задржува правото во случај на сомнеж за злоупотреба кои значат кршење на општите услови да го ограничи или да ја одземе употребата на www.biznismreza.mk за поединиечни кориснички пристапи, а против кршителот на правата на интелектуална сопственост (авторски права, права на изработувачи на база на податоци) и други прописи ќе постапи согласно закон.

6. Други правила на употреба

Со цел да се обезбеди висок квалитет на услугата, корисникот ќе ги земе во предвид сите инструкции и останати правила за употреба и користење објавени во прирачници и други брошури од страна на www.biznismreza.mk, како и онлине информациите за тоа како се пристапува и користи www.biznismreza.mk. Корисникот ја претпоставува и презема обврската да го користи корисничкото име и лозинката дадена од дистрибутерот секогаш кога пристапува, логира на www.biznismreza.mk. Давателот на услугата го задржува правото да врши промена на лозинките дадени на корисниците. Давателот на услугата се обврзува промените на лозинките да го чини на начин што ќе овозможи непречено користење на www.biznismreza.mk од страна на корисниците.

7. Почеток на претплата

Во период не подолг од 2 (два) работни дена по денот кога е примен уредно пополнетиот формулар за нарачка, давателот на услугата ќе испрати корисничко име и лозинка по електронски пат или по пошта на регистрираното седиште/адреса, е-пошта, со кој на корисникот ќе му се овозможи пристап на услугите на www.biznismreza.mk. Како почетен датум на претплатата се смета денот кога корисникот го примил корисничкото име и лозинката. Претплатничкиот или договорниот однос се склучува за период од 1 (една) година.

8. Политика на фер користење

Секој корисник на платформата www.biznismreza.mk мора да се придржува до политиката на фер користење односно, корисникот може да прегледува максимум 100 компании на дневна основа, може да отвора 50 прегледи на модул финансии (за различни компании) на дневна основа, 200 правни лица (модул финансии) на неделна основа и 500 правни лица (модул финансии) на месечна основа. Корисникот нема да може да се најави на платформата од 5 различни IP адреси во текот на 24 часа.
Доколку се надмине некој од зададените лимити корисникот ќе биде автоматски блокиран.
За сите корисници на платформата www.biznismreza.mk кои се претплатени со опцијата при - пеид не важи политиката на фер користење, односно нивните прегледи на компании се тарифираат според тарифникот за преглед на компании по поени.

9. Ценовник за услугите и достава на фактура

Цената за услугите на www.biznismreza.mk ги одредува давателот на услугата и се составен дел од општите услови. Тарифата за услугите на www.biznismreza.mk ќе биде усвоена од страна на управувачкиот орган на давателот на услугата. Ако на корисникот му се доделени повеќе лозинки врз основа на уредно пополнетиот формулар за нарачка, употребата на www.biznismreza.mk ќе биде платена за цена на начин утврден во тарифата за услугите на www.biznismreza.mk. Давателот на услугата се обврзува постојано да ги објавува промените од ценовникот за услугите на www.biznismreza.mk на интернет страната www.biznismreza.mk. Во случај, корисникот да не се согласува со промените од ценовникот, може да одстапи од претплатата во согласност со законот. Во случај кога корисникот не ги исполнува своите обврски од општите услови, давателот на услугата покрај затезната камата има право на поврат на трошоците за опомена по ценовниот на давателот на услугата, како и до поврат на сите други настанати трошоци (вонсудски и судски), наплата на обврските, адвокатски трошоци и други трошоци (вонсудска и судска наплата). Во случај на сите видови судски постапки, вклучувајќи ги и постапките поради несолвентност (стечај, ликвидација), корисникот е должен да ги исплати сите настанати трошоци, адвокатски трошоци, вонсудски и судски трошоци настанати со наплатата на долгот.
Корисникот се согласува, фактурите да се испраќаат на електронската пошта наведена од страна на корисникот на услугата.
Корисникот е согласен фактурите да ги добива по електронски пат на електронската пошта наведена во формуларот за нарачка.

10. Лозинката како деловна тајна

Корисникот се обрзува доделената лозинка од страна на дистрибутерот, да ја чува како деловна тајна и да ја ограничи употребата исклучиво на овластеното лице. Корисникот е одговорен и должен да плати надомест на штета во случај лозинката да биде користена на неовластен начин од страна на трето лице. Корисникот е должен да го информира давателот на услугата, доколку корисникот се сомнева дека лозинката се користи од страна на неовластено лице. Давателот на услугата веднаш ќе му додели нова лозинка на корисникот, без надоместок. Сите трошоци и евентуална штета направени како последица на евентуална злоупотреба од страна на корисникот, истиот е должен да ги надомести.

11. Одговорност за употреба на комуникациска мрежа

Корисникот е одговорен да користи јавна комуникациска мрежа во согласност со сите прописи, атести, дозволи и слично. Давателот на услугата треба да обезбеди соодветна опрема само на негова страна и не може да биде одговорен за било какви неправилности или незаконитости кои би настанале поради несоодветна опрема или управување од страна на корисникот.
Давателот на услугата не е одговорен заради прекин на пристапот до www.biznismreza.mk, кој би настанал поради грешка на компанијата која е доставувач на интернет до давателот на услугата. Давателот на услугата ќе вложи максимални напори да го советува корисникот на услугата за употреба на комуникациските направи. Давателот на услугата не е одговорен за било каква посредна или непосредна штета или непријатност која би можела да се појави кај кориснкот поради можни технички тешкотии или престанок на работењето на www.biznismreza.mk.

12. Помош при користење на www.biznismreza.mk

Давателот на услугата, во вообичаеното работно време, ќе гарантира бесплатна помош и советување при употреба на www.biznismreza.mk, преку телефон, или електронска пошта.

13. Заштита и користење на податоци
Давателот на услугата ќе ги штити податоците на корисникот како деловна тајна и истите нема да ги откриваат на трети лица.
Давателот на услугата, сите податоци ќе ги заштитува како деловна тајна, со следните исклучоци:
Фирма (назив), седиште и логото на корисникот може да биде јавно објавено на www.biznismreza.mk како листа на корисници односно референтна листа.
Во ниту еден случај давателот на услугата нема да дава податоци за корисникот во врска со содржината и употребата на www.biznismreza.mk.

14. Одговорност за употреба на податоци

Иако давателот на услугата е уверен дека сите податоци кои се наоѓаат на страната www.biznismreza.mk, се квалитетни, исправни и ажурни, давателот на услугата не е одговорен за никаква директна или индиректна штета која е настаната поради употреба на податоци кои се наоѓаат на веб порталот www.biznismreza.mk, односно поради можни грешки и неточни податоци кои можат да се најдат на страната www.biznismreza.mk. Давателот на услугата изјавува дека сите податоци и други услуги кои ги нуди www.biznismreza.mk се на располагање во постоечкиот облик и не гарантираат за нивната точност и користењето од страна на корисникот за негови понатамошни намени.

15. Авторски права и заштита на податоци

Корисникот се согласува дека е запознаен со инструкциите и правилата за употреба на www.biznismreza.mk, дека ќе ги почитува сите правила и прописи во врска со авторските права.
Корисникот се обврзува дека доследно ќе ги почитува сите авторски и сродни права на давателот на услугата како и трети лица кои се сопственици на тие права на податоци односно база на податоци. Корисникот се обврзува дека нема да ги променува или да на било кој друг начин посегнува во содржината на податоците.

16. Ограничување за користење на податоците на www.biznismreza.mk.

Корисникот се согласува дека податоците добиени од страната www.biznismreza.mk ќе ги користи исклучиво за свои цели и дека нема да ги дистрибуира во облик или намена која не е во согласност со општите услови и тоа без согласност на давателот на услугата. Пред се нема да ги користи и копира поединечните податоци и податоци внесени во базата и делови од базата на www.biznismreza.mk на друг компјутер или било кој друг медиум со намера за користење на тие податоци, уредени исто, или слично, како што се уредени во базата на www.biznismreza.mk. Корисникот ги сноси сите одговорности за штета настаната од користење на податоците добиени на страната www.biznismreza.mk која е против правилата на користење и одредбите од општите услови. Во случај на кршење на правилата од страна на корисникот на услугата, ќе му биде оневозможен пристап до www.biznismreza.mk и против кршителот ќе се постапи во согласност со законот.

17. Престанок на претплатата

Ако на друг начин не е писмено договорено, претплатата односно договорот се склучува за период од една година согласно член 7 од општите услови. Нарачаните лозинки не можат да се откажат пред истекот на важењето на претплатата, односно договорот. Во случај на неподмирени обврски, како и доколку не изврши уплата на надоместок за користење на услугата, давателот на услугата има право да го прекине претплатничкиот однос. Давателот на услугата за прекинот го известува по писмен пат однапред и во рок од три дена мора да ги подмири сите обврски према давателот на услугата. Во спротивно корисникот е обврзан да го подмири сразмерно делот од претплатата за претходниот период и користење. Нарачателот може да ја откаже претплатата за следната година за својата лозинка или само за дел од нарачаните лозинки 30 дена пред истекот на важечката претплата, односно договор. Последица за кршење на било кои од општите услови е престанок на претплатата со истекот на следниот месец.

18. Решавање на спор

За сите идни евентуални спорови е надлежен Основниот суд Скопје 2 во Скопје.

ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје