Анализатор

Дали знаете како е распределено вашето портфолио на клиенти?

На едно место имате увид во распределбата на Вашето портфолио на соработници по нивна големина, дејност, солвентност, град и финансиско работење. Оваа алатка ќе Ви помогне многу подобро и попрецизно да ги запознаете Вашите клиенти распределени по групи.

Бесплатен промо пристап

Промо пристапот се дава на 7 дена бесплатно користење.

На корисникот му се овозможува целосен увид во сите функционалности на платформата.

Останати функционалности