Јавни набавки

Кои тендери ги имаат склучено Вашите конкуренти или соработници?

На БизнисМрежа.мк имате преглед на сите склучени тендери. Дознајте ги износите и предметот на договорите за компаниијата која Ве интересира. На распоалагање имате архива на склучени јавни набавки од 01.01.2014-та година. Податоците се ажурираат редовно и имате детален увид во проценетата вредност и вредноста на самиот договор.

Бидете во тек со информациите и подгответе вистинска стратегија за учество на пазарот.

Бесплатен промо пристап

Промо пристапот се дава на 7 дена бесплатно користење.

На корисникот му се овозможува целосен увид во сите функционалности на платформата.

Останати функционалности