Колкав број на компании покрива платформата БизнисМрежа.мк?

Мисијата на нашата компанија БОНИТЕТНА АГЕНЦИЈА ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје е да овозможиме пристап до високо кавалитетни деловни информации и да им помогнеме на нашите клиенти да одржат стабилен степен на ризик, да го зголемат профитот и да донесат квалитетни бизнис одлуки. Нашата база на податоци покрива 100% од компаниите во Македонија. Поседуваме историјат на промени за компаниите од 2006 година до денес. По само неколку минути од направените промени кај субјектите, информациите се достапни за корисниците на платформата БизнисМрежа.мк.

Колку често се ажурираат податоците?

Податоците ги ажурираме согласно со ажурирањето на самите извори. Сите податоци ги ажурираме секојдневно (пр. податоци од тековна состојба), критични случувања (стечај, ликвидација, бришења).

Можам ли да превземам регистарски податоците за фирмите и слични контакт податоци од платформата БизнисМрежа.мк?

БизнисМрежа.мк не ви овозможуваа превземање на информации. Доколку сакате да добиете база со регистарски податоци на компаниите како и контакт податоци (пр. е-пошта, телефон, адреси и сл.) или некои други податоци содржани во БизнисМрежа.мк обратете ни се и ние ќе изготвиме база согласно Вашите потреби. Дополнителни информации можете да добите на телефонскиот број 02/3117-100 или преку е-пошта info@biznismreza.mk.

Мониторинг на компании:

Информатор: Можам ли да добивам известувањa за важните промени кај моите деловни партнери на е-пошта?

Во бизнисот правите информации во право време се од клучна важност. БизнисМрежа.мк информаторот Ви овозможува во право време и на најдобар можен начин да бидете известени за важните промени во работењето на компаниите во вашето портфолио. БизнисМрежа.мк информаторот, Ве известува за:

 • промени од тековна состојба (назив, адреса, сопственици, управители, подружници и слично),
 • постапки на инсолвенстност (отпочнување стечај, ликвидација и бришење на компаниите од трговскиот регистар)
 • изречени казни/санкции и забрани за вршење дејност.

Веднаш штом ќе евидентираме промени кај Вашето портфолио, Ве известуваме за нив на Вашата е-пошта. Промените воедно можете да ги следите и на интернет страната БизнисМрежа.мк

На кој начин можам да додадам компании во МОЕ ПОРТФОЛИО или ИНФОРМАТОРОТ?

За компанијата за која сакате да добивате известување ја внесувате во «мое портфолио« на начин што, ја пребарувате од десната страна по Назив/ЕМБС/ЕДБ и кликнувате на знакчето +. На тој начин таа компанија е веќе во вашето порфолио и за неа ќе добивате изветувања за промените преку Информаторот.

Исто така можете да додадете компанија во порфолиото, со клик на +Порфолио веднаш под логото на компанијата. Доколку за некоја компанија не ви го прикажува полето +Порфолио, таа компанија се наоѓа веќе во вашето портфолио.

Преку информаторот можете бесплатно да добивате информации 20 правни субјекти. Ако во своето портфолио сакате да вклучите поголем број на правни субјекти или Ви се потребни дополнителни информации обратете се на својот советник

На кој начин можам да го користам информаторот?
 1. По примањето на известувањето на Вашата е-маил адреса кликнете на промената наведена во е-поштата. Ќе ви се отвори веб страницата БизнисМрежа.мк. Пред влез потребена е пријава со вашето лично корисничко име и лозинка
 2. Автоматски ќе ви се отвори табот «Информатор« и нов прозорец «Случувања на неделата«, кој содржи листа на фирми за кои се односуваат промените.
 3. Се наоѓате во прозорецот «Случувања на неделата«. Со клик прегледај за избраниот правен субјект ќе се отворат детални информации поврзани со тоа случување. Со менување на датата може да добиете хронолошки преглед на случувањата од архивата.
Не сакам да добивам информации за оваа, фирма, како да ја избришам од МОЕ ПОРТФОЛИО?

Во Мое Портфолио, од левата страна ви се прикажани сите субјекти од вашето порфолио. Со клик на знакчето (-) што се наоѓа до називот на субјектот можете да го отстраните субјектот и за него повеќе нема да добивате информации преку Информаторот.

Како да пристапам до БизнисМрежа.мк?

За пристап до on-line сервисот е потребно корисничко име и лозинка кои корисникот ги добива по склучување на договор со носителот на сервисот, БОНИТЕТНА АГЕНЦИЈА ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје. Корисничкото име е наменето за еден корисник кој може да пристаппи од саканата локација во Македонија или странство.

Како да добијам корисничко име и лозинка за БизнисМрежа.мк?

На БизнисМрежа.мк можете да се претплатите преку формуларот за нарачка. Своето корисничко име и лозинка ќе го добиете по електронски пат и по пошта, најдоцна во рок од 1 работен ден од приемот на нарачката. Претплатата е годишна и можете да ја исплатите еднократно или на повеќе месечни рати. Во случај на месечна претплата имате достап до одредена количина на информации – во зависност од избраниот пакет. Претплатата е со важност од една година и автоматски се продолжува за истиот период доколку по писмен пат не се одјави најмалку 30 дена пред истекот на важноста на договорот. Дополнителни прашања или термин за лична презентација на интернет платформата можете да добиете на е-пошта info@biznismreza.mk или јавете се на 02/3117-100.

Како да ја зачувам лозинката за БизнисМрежа.мк?

Доколку употребувате Internet Explorer: кликнете на вашиот интернет пребарувач. Притиснете на (Tools)/ (Internet Options)/ (Content)/ (AutoComplete)/ (AutoComplete Settings) притиснете »корисничко име и лозинка« и »известуваме за зачувување лозинки.«
Доколку употребувате Mozillа Firefox : кликнете на вашиот интернет пребарувач, Притиснете на » (Tools)/ (Options)/ (Security)/ (Passwords)« притиснете »запомни лозинка.«

Како да пристапам до он-лине порталот БизнисМрежа.мк?

Доколку имате проблеми со пристапот проверете ги следните можности:

 • Погрешно внесено корисничко име или лозинка,
 • Поставките за безбедност во вашиот интернет пребарувач биле променети,
 • Сесија истекува по неколку минути неактивност на корисникот (поради безбедносни причини, сесијата автоматски истекува),
Во случај на дополнителни прашања пишете ни на info@biznismreza.mk или јавете се на 02/3117-100.

Како да ја прекинам претплатата за БизнисМрежа.мк?

Прекин на претплатата за користење на платформата БизнисМрежа.мк прифаќаме само во писмена форма, по пошта, е-пошта или факс, најмалку 30 дена пред истекот на договорот. За повеќе детали обратете се на е-пошта: info@biznismreza.mk или јавете се на 02/3117-100.

Општо:

Кој е изворот на податоци за БизнисМрежа.мк?
 • ЦРМ – Централен Регистар на Република Македонија;
 • УЈП – Управа за Јавни Приходи;
 • СВ – Службен Весник;

Дополнителни извори:

 • Партнери;
 • Медиуми.
За колку правни субјекти имаме податоци?

Податоци имаме за повеќе од 150.000 правни лица, од кои за сите поседуваме адреси (седиште), 70.000 телефонски броеви, 40.000 е-пошти и друго.

За колку физички лица (управители, сопственици) имаме податоци?

БизнисМрежа.мк Ви овозможува преглед на сопственици и управители како и нивна поврзаност односно релацијата помеѓу физичките лица и компаниите за повеќе од 100.000 субјекти.

Бонитетни извештаи:

Што покриваат бонитетните извештаи и за колку време се изработуваат?

Бонитетните извештаи можете да ги нарачате со само еден клик, во делот ‘’нарачај бонитетен извештај’’. Извештаите се испраќаат во електронска форма на вашата е-пошта во рок од неколку минути. Повеќе околу содржината и цената на извештаите можете да прочитате тука: http://targetgroup.mk/?page_id=14

Можам ли да добијам податоци од бонитетните извештаи на англиски јазик?

Бонитетните извештаи се достапни на македонски и англиски јазик.

Сопственик на интернет порталот www.biznismreza.mk е правното лице БОНИТЕТНА АГЕНЦИЈА ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борка Талевски бр. 12Б Центар-Скопје, со ЕМБС: 6799302 и ЕДБ: МК4080012530240, во понатамошниот текст: Давател на услуга.

1. Предмет

Содржината на општите услови за употреба на порталот www.biznismreza.mk (во понатамошниот текст: општи услови) ја вклучува употребата на податоците содржани на порталот www.biznismreza.mk и услугите опишани во упатствата и брошурите на Давателот на услугата, а кои претставуваат составен дел од www.biznismreza.mk. Корисникот е должен во целост да ги почитува обврските и ограничувањата во врска со употребата на податоци и базата на податоци како што е определено во понатамошните членови.

2. База на податоци

Давателот на услугата ќе овозможи поставување и одржување на податоците на www.biznismreza.mk во форма на дата база, која што е составен дел од www.biznismreza.mk. Давателот на услугата во рамките на својот продукт и услуги ќе настојува да го наведува изворот на информациите. Корисниците се должни доследно да го почитуваат и употребуваат начинот на наведување на изворот на податоци.

3. Достапност до системот

Давателот на услугата ќе ја одржува www.biznismreza.mk во таква смисла, што како правило, порталот ќе биде достапен 24 часа во денот, секој ден од годината. Давателот на услугата го задржува правото на кратки прекини за употреба на www.biznismreza.mk поради технички причини поврзани со одржување или замена на техничката опрема, но не ограничувајќи се само на наведените. Во врска со одржувањето на www.biznismreza.mk, Давателот на услугата исто така го задржува правото на подолги прекини за употреба на www.biznismreza.mk во текот на работната недела доколку постојат технички пречки за непречено користење на www.biznismreza.mk.

4. Начин на пристап

Начинот на пристап до www.biznismreza.mk е определен во упатството за користење на www.biznismreza.mk, активацискиот меил за овозможување на пристап за користење на услугата, како и во останатите електронски известувања за продолжување на важноста на пристапот до www.biznismreza.mk доколку дојде до продолжување на претплатничкиот однос. За можни промени во начинот на пристап и употреба на порталот, Давателот на услугата промените правовремено ќе ги објави на електронската страна www.biznismreza.mk, а доколку се работи за поголеми промени, Корисникот ќе биде известен по писмен или електронски пат.

5. Употреба на www.biznismreza.mk

Употребата и пристапувањето на www.biznismreza.mk е гарантирано и непрекинато 24 часа дневно, секој ден во годината освен во случаевите одредени во точка 3 од општите услови. Давателот на услугата го задржува правото да го ограничи или прекине пристапот за употреба на www.biznismreza.mk за секој поединечен кориснички пристап во случај на сомнеж за злоупотреба или повреда на членот 10 од општите услови. Давателот на услугата исто така го задржува правото во случај на сомнеж за злоупотреба кој значи кршење на општите услови да го ограничи пристапот или да ја одземе можноста за употребата на www.biznismreza.mk за поединечен кориснички пристап, а против кршителот на правата на интелектуална сопственост (авторски права, права на изработувачи на база на податоци) и други прописи ќе постапи согласно закон. Давателот на услугата го задржува правото да направи промена на општите услови за користење на www.biznismreza.mk. За новите општи услови кои ќе се применуваат, Давателот на услугата е должен да испрати електронско известување на меилот на Корисникот наведен во формуларот за нарачка 60 дена пред истите да стапат во сила. Корисникот е должен да се придржува до новите општи услови и за настаната промена не е потребна согласност.

6. Други правила на употреба

Со цел да се обезбеди висок квалитет на услугата, Корисникот ќе ги земе во предвид сите инструкции и останати правила за употреба и користење наведени во упатствата и брошурите од страна на www.biznismreza.mk, како и он-лине информациите за тоа како се пристапува и користи www.biznismreza.mk. Корисникот ја презема обврската да го користи корисничкото име и лозинката дадена од Давателот на услугата секогаш кога пристапува, логира на www.biznismreza.mk. Давателот на услугата го задржува правото да врши промена на доделените кориснички параметри на корисниците. Давателот на услугата се обврзува промените на корисничките параметри да го чини на начин што ќе овозможи непречено користење на www.biznismreza.mk од страна на корисниците.

7. Почеток на претплата

Во период не подолг од 2 (два) работни дена по денот кога е примен уредно пополнетиот формулар за нарачка за користење на www.biznismreza.mk, Давателот на услугата ќе испрати корисничко име и лозинка по електронски пат на наведената е-пошта во формуларот за нарачка, со што на Корисникот ќе му се овозможи пристап до услугите на www.biznismreza.mk. Како почетен датум на претплатата се смета денот кога Корисникот го примил корисничкото име и лозинката за најава на www.biznismreza.mk. Доколку дојде до спор помеѓу Давателот на услугата и Корисникот при што како доказ за овозможување на пристап до услугата ќе треба да се приложи активацискиот меил, а овој меил не може да се приложи поради технички причини од страна на Давателот на услугата или Корисникот, за почетен датум на претплатата ќе се смета денот кога е примен кај Давателот на услугата пополнетиот формулар за нарачка за користење на www.biznismreza.mk. Претплатничкиот (договорниот) однос се склучува за период од 1 (една) или 2 (две) години (опционално по избор на Корисникот) сметано од денот на испраќање на активацискиот меил за користење на www.biznismreza.mk или од приемот на пополнетиот формулар за нарачка за користење на www.biznismreza.mk.

8. Политика на фер користење

Секој корисник на платформата www.biznismreza.mk мора да се придржува до политиката на фер користење односно, Корисникот може да прегледува максимум 100 компании на дневна основа, може да отвора 50 прегледи на модул финансии (за различни компании) на дневна основа, 200 правни лица (модул финансии) на неделна основа и 500 правни лица (модул финансии) на месечна основа. Корисникот нема да може да се најави на платформата од 3 различни IP адреси во текот на 24 часа. Доколку се надмине некој од зададените лимити Корисникот ќе биде автоматски блокиран.

9. Ценовник за услугите и достава на фактура

Цените за користење на услугите достапни на www.biznismreza.mk ги одредува Давателот на услугата и истите се достапни на самиот портал www.biznismreza.mk. Тарифата за користење на услугите достапни на www.biznismreza.mk ќе биде усвоена од страна на управувачкиот орган на Давателот на услугата. Давателот на услугата се обврзува постојано да ги објавува промените во ценовникот за користење на www.biznismreza.mk на интернет страната www.biznismreza.mk. Во случај кога Корисникот не ги исполнува своите обврски од општите услови, Давателот на услугата има право да преземе соодветни правни мерки, со тоа што Давателот на услугата има право на поврат на сите трошоци настанати во сите постапки пред надлежните институции и органи во однос на предметниот спор доколку надлежниот орган/институција утврди дека истите се оправдани. Корисникот се согласува фактурите за користење на услугите на www.biznismreza.mk да ги добива на електронската пошта наведена во формуларот за нарачка за користење на www.biznismreza.mk со што се смета дека фактурата е уредно доставена и примена од страна на Корисникот. Освен ако писмено не е поинаку договорено, Корисникот е должен да изврши уплата на предметната фактура во рок од 8 (осум) дена по прием на истата по пат на е-пошта.

10. Корисничките параметри како деловна тајна

Корисникот се обврзува доделените кориснички параметри од страна на Давателот на услугата за најава на www.biznismreza.mk да ги чува како деловна тајна и да ја ограничи употребата исклучиво на овластеното лице назначено како носител на корисничкиот профил за користење на www.biznismreza.mk. Корисникот е одговорен и должен да плати надомест на штета во случај корисничките параметри да бидат користени на неовластен начин од страна на трето лице. Корисникот е должен да го информира Давателот на услугата доколку се сомнева дека корисничките параметри се користат од страна на неовластено лице. Давателот на услугата веднаш ќе му додели нова лозинка на Корисникот, без надоместок. Сите трошоци и евентуална штета направени како последица на евентуална злоупотреба од страна на Корисникот, истиот е должен да му ги надомести на Давателот на услугата.

11. Цената на услугата како деловна тајна

Корисникот се обврзува цената по која ја набавил услугата да ја чува како деловна тајна и да ја ограничи употребата на оваа информација само на овластените лица во склоп на компанијата кои имаат потреба да го имаат овој податок и истиот треба да биде употребуван само за службени цели. Непочитувањето на оваа одредба означува прекршување на одредбите од општите услови за користење на www.biznismreza.mk и повлекува соодветни правни мерки.

12. Одговорност за употреба на комуникациска мрежа

Корисникот е одговорен да користи јавна комуникациска мрежа во согласност со сите прописи, атести, дозволи и слично. Давателот на услугата треба да обезбеди соодветна опрема само на своја страна и не може да биде одговорен за било какви неправилности или незаконитости кои би настанале поради несоодветна опрема или управување од страна на Корисникот. Давателот на услугата не е одговорен заради прекин на пристапот до www.biznismreza.mk кој би настанал поради грешка на компанијата која е доставувач на интернет до Давателот на услугата. Давателот на услугата не е одговорен за било каква посредна или непосредна штета или непријатност која би можела да се појави кај Корисникот поради можни технички тешкотии или престанок на работењето на www.biznismreza.mk, а кои не се директно поврзани со него како Давател на услугата.

13. Помош при користење на www.biznismreza.mk

Давателот на услугата, во своето работно време (од 07:30 до 15:30 часот, од понеделник до петок), со исклучок на државните и христијанските празници, ќе гарантира бесплатна помош и советување при употреба на www.biznismreza.mk, преку телефон или електронска пошта.

14. Заштита и користење на податоци

Давателот на услугата ќе ги штити податоците на Корисникот како деловна тајна и истите нема да ги открива на трети лица. Давателот на услугата, сите податоци ќе ги заштитува како деловна тајна, со следните исклучоци: Фирмата (називот), седиштето и логото на Корисникот може да бидат јавно објавени на www.biznismreza.mk како листа на корисници односно референтна листа. Во ниту еден случај Давателот на услугата нема да дава податоци за Корисникот во врска со содржината и употребата на www.biznismreza.mk.

15. Одговорност за употреба на податоци

Иако Давателот на услугата е уверен дека сите податоци кои се наоѓаат на страната www.biznismreza.mk се исправни и ажурирани, Давателот на услугата не е одговорен за никаква директна или индиректна штета која е настаната поради употреба на податоци кои се наоѓаат на веб порталот www.biznismreza.mk, односно поради можни грешки и неточни податоци кои можат да се најдат на страната www.biznismreza.mk. Давателот на услугата изјавува дека сите податоци и други услуги кои ги нуди на www.biznismreza.mk се на располагање во постоечкиот облик и не гарантира за нивната точност и користењето од страна на Корисникот за негови понатамошни намени.

16. Авторски права и заштита на податоци

Корисникот се согласува дека е запознаен со инструкциите и правилата за употреба на www.biznismreza.mk, како и дека ќе ги почитува сите правила и прописи во врска со авторските права утврдени во општите услови за користење на www.biznismreza.mk и во законската регулатива. Корисникот се обврзува дека доследно ќе ги почитува сите авторски и сродни права на Давателот на услугата како и трети лица кои се сопственици на тие права на податоци односно база на податоци. Корисникот се обврзува дека нема да ги менува или да на било кој друг начин посегнува по содржината на податоците кои се наоѓаат на www.biznismreza.mk.

17. Ограничување за користење на податоците на www.biznismreza.mk.

Корисникот се согласува дека податоците добиени од страната www.biznismreza.mk ќе ги користи исклучиво за свои цели и дека нема да ги дистрибуира во облик или намена која не е во согласност со општите услови и тоа без согласност на Давателот на услугата. Пред се нема да ги користи и копира поединечните податоци и податоци внесени во базата и делови од базата на www.biznismreza.mk на друг компјутер или било кој друг медиум со намера за користење на тие податоци, уредени исто, или слично, како што се уредени во базата на www.biznismreza.mk. Корисникот ги сноси сите одговорности за штета настаната од користење на податоците добиени на страната www.biznismreza.mk која е против правилата на користење и одредбите од општите услови. Во случај на кршење на правилата од страна на Корисникот, нему ќе му биде оневозможен пристапот до www.biznismreza.mk и против кршителот ќе се постапи во согласност со законот.

18. Престанок на претплатата

Ако на друг начин не е писмено договорено, претплатата односно договорот за користење на www.biznismreza.mk се склучува за период од една година/две години согласно член 7 од општите услови. Во случај на прекршување на општите услови за користење на www.biznismreza.mk од страна на Корисникот, како и доколку не изврши уплата на надоместокот за користење на услугата, Давателот на услугата има право да го прекине претплатничкиот однос. Давателот на услугата за намерата за прекин на услугата однапред го известува Корисниот по електронски пат и Корисникот во рок од три дена мора да ги подмири сите обврски према Давателот на услугата. Доколку и во предвидениот рок, Корисникот не ги подмири обврските кон Давателот на услугата, тој ќе му го оневозможи на Корисникот пристапот до www.biznismreza.mk и ќе ги побарува своите права пред надлежните институции и органи согласно позитивната законска регулатива. Корисникот може да ја откаже претплатата за следната година/следните години за својот кориснички профил или само за дел од нарачаните кориснички профили (во случај на користење на повеќе акаунти) 30 дена пред истекот на важечката претплата, односно договор. Последица за кршење на било кој од општите услови е престанок на претплатата со денот на утврдувањето на настанатиот прекршок.

19. Решавање на спор

За сите идни евентуални спорови е надлежен Основниот Граѓански Суд во Скопје.

БОНИТЕТНА АГЕНЦИЈА ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје